Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Ekonomii i Zarządzania » Ekonomia

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul.Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-14
Fax: (94) 343-91-13
WWW: http://www.ieiz.tu.koszalin.pl
Email: stacjonarne@ieiz.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie stacjonarne Ekonomia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Ekonomia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie
powinna być mniejsza niż 1800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System)
nie powinna być mniejsza ni? 180.


II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA


Absolwent powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być
przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie
gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien być
przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji
wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk
ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach,
organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) - głównie na stanowiskach
operacyjnych - w kraju i za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien umieć poruszać się
swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Powinien znać język obcy na
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


I. WYMAGANIA OGÓLNE


Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna
być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.


II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA


Absolwent powinien posiadać wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów
pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami
finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien posiadać umiejętności wykorzystywania
zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz
modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki
otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent powinien być przygotowany do
opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych
decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora
prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Powinien być przygotowany do
podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien być
przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).