Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Ekonomii i Zarządzania
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Ekonomii i Zarządzania

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul.Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-14
Fax: (94) 343-91-13
WWW: http://www.ieiz.tu.koszalin.pl
Email: stacjonarne@ieiz.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie stacjonarne Ekonomia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Finanse i Rachunkowość Finanse i Rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i Rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wybór specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych        
 
WARUNKI OKREŚLAJĄCE WYBÓR SPECJALNOŚĆ I ZASADY PROWADZENIA SEMINARIÓW W INSTYTUCIE EKONOMII I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
Wymogi formalne

   1. Warunkiem koniecznym do uruchomienia specjalności jest jej wybór, przez co najmniej 35 studentów. Kierując się liczbą studentów oraz możliwościami kadrowymi Instytutu, Dyrektor ustala limity zapisów na specjalności. W ramach jednej specjalności może być uruchomione więcej niż 1 seminarium. Grupę seminaryjną tworzy 12-15 studentów na okres przygotowywania pracy.


   2. Wybór specjalności przez studentów jest wolnorynkowy. Student może dokonać zapisu na jedną ze specjalności oferowanych na danym kierunku. Podczas wyboru student wymienia dwie specjalności, pierwszą - priorytetową oraz drugą, jako alternatywną.


   3. Zapis na specjalność wynika ze zgłoszenia dokonanego przez studenta w dziekanacie na podstawie karty seminaryjnej (zgłoszeniowej), w której wpisuje 2 specjalności wg preferowanej ważności. Na przyjęcie do grupy specjalnościowej nie ma wpływu moment złożenia zapisu, lecz dotychczas uzyskane oceny (relatywnie niska średnia może spowodować, że student zostanie zapisany na specjalność podaną przez siebie \"na drugim miejscu\").


   4. Zastępca Dyrektora ds. studenckich może w trybie administracyjnym przydzielać studenta, który nie zapisał się do żadnej z grup specjalnościowych. Lista studentów poszczególnych specjalności podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora.


   5. W przypadku chęci zmiany specjalności, wymagana jest pisemna zgoda kierowników (ew. promotorów) obu specjalności (tego, u którego jest student zapisany i tego, do którego student chce się zapisać), którą student powinien złożyć w dziekanacie, wraz z podaniem o zmianę specjalności.


   6. Opiekunem grupy seminaryjnej jest profesor lub doktor habilitowany prowadzący seminarium przez cały czas trwania procesu przygotowywania. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu Ekonomii i Zarządzania PK, może upoważnić do kierowania pracą nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora. W takiej sytuacji recenzentem pracy jest nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.


   7. Seminarium jest prowadzone na trzech ostatnich semestrach studiów o łącznej ilości godzin na studiach stacjonarnych 60 i 32 godziny na niestacjonarnych.


   8. Szczegółowy wybór tematu pracy zostaje ustalony z uwzględnieniem zainteresowań naukowych studenta nie później niż na rok przed planowanym terminem obrony. Temat podlega zatwierdzeniu przez Radę Instytutu Ekonomii i Zarządzania PK.


Kierunki wyższych studiów ekonomicznych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

Ekonomia studia licencjackie (I stopnia)


    * Ekonomika przedsiębiorstwa
    * Gospodarka publiczna
    * Gospodarka regionalna i lokalna
    * Gospodarka turystyczna

Ekonomia studia magisterskie (II stopnia)


    * Ekonomia menedżerska
    * Ekonomika sektora publicznego
    * Ekonomika usług
    * Finanse i polityka pieniężna
    * Gospodarka samorządowa
    * Przedsiębiorczość i rynek

Ekonomia studia jednolite


    * Ekonomia menedżerska
    * Finanse i rachunkowość
    * Gospodarka publiczna
    * Gospodarka regionalna i lokalna
    * Gospodarka turystyczna

Finanse i rachunkowość studia licencjackie (I stopnia)

    * Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń
    * Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
    * Finanse i rachunkowość samorządów terytorialnych

Zarządzanie studia licencjackie (I stopnia)

    * Biznes turystyczny
    * Zarządzanie marketingowe
    * Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie studia magisterskie (II stopnia)

    * Zarządzanie zasobami ludzkimi
    * Zarządzanie usługami
    * Zarządzanie produkcją
    * Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem