Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej » Filologia angielska - profil nauczycielski
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej » Filologia angielska - profil nauczycielski

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-9 99
Fax: (94) 343-9 99
WWW: http://in.tu.koszalin.pl
Email: in@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia angielska - profil nauczycielski Filologia angielska -  profil nauczycielski - Licencjackie stacjonarne

Sylwetka absolwenta kierunku Filologia angielska - profil nauczycielski:

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku Filologia angielska o profilu nauczycielskim powinien władać językiem angielskim w stopniu możliwie zbliżonym do poziomu biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W sposób poprawny posługuje się tym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie, potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, a także wyraża złożone opinie na tematy tzw. ogólnospołeczne, odpowiednio argumentując swoje zdanie.
Jego wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym oraz zróżnicowane leksykalnie i strukturalnie, w mowie – poprawne pod względem fonetycznym, a na piśmie – ortograficznym. Rozumie złożone teksty, zróżnicowane funkcjonalnie i stylistycznie. Rozumie i potrafi przetłumaczyć także teksty fachowe z wybranych dziedzin oraz posługiwać się językiem naukowym.

Podczas nauki drugiego języka obcego posiadł umiejętność posługiwania się nim w różnorodnych rodzajach komunikacji językowej, w typowych sytuacjach społecznych. Umie wyrazić własną opinię i redagować teksty. Student osiąga wyższą biegłość w posługiwaniu się drugim językiem obcym aniżeli na profilu ogólnym (większa ilość godzin nauki języka).

Absolwent posiada także podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Jest zdolny do analizy różnego rodzaju tekstów pod względem językoznawczym, jak i literackim. Powinien on również prezentować postawę otwartości wobec różnych kultur i języków oraz wykazywać chęć doskonalenia znajomości języka kierunkowego i sprawności uczenia się języków obcych, a także samokształcenia w zakresie kompetencji translatorskich oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Poza kształceniem językowym i ogólnohumanistycznym program studiów obejmuje blok zajęć psychopedagogicznych i dydaktycznych, dzięki którym absolwent zdobywa uprawnienia pedagogiczne. Zgodnie z „§11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli” absolwent filologii angielskiej mający uprawnienia pedagogiczne będzie posiadał kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i placówkach oświatowych.

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające mu na uczenie języka angielskiego, zna najnowsze tendencje w metodyce nauczania języka obcego. Podczas praktyk pedagogicznych miał okazję praktycznie zastosować zdobytą wiedzę, ćwiczył umiejętność pracy z uczniem, a także uczył się, jak zachęcić uczniów poprzez swoją postawę do nauki języka angielskiego.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, uprawniający go do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.