Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-9 99
Fax: (94) 343-9 99
WWW: http://in.tu.koszalin.pl
Email: in@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia angielska - profil nauczycielski Filologia angielska -  profil nauczycielski - Licencjackie stacjonarne
Filologia angielska Filologia angielska - Licencjackie stacjonarne Filologia angielska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Filologia germańska Filologia germańska - Licencjackie stacjonarne Filologia germańska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie stacjonarne Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Filologia germańska - profil nauczycielski Filologia germańska - profil nauczycielski - Licencjackie stacjonarne

Historia Instytutu


W roku akademickim 2004/2005 Politechnika Koszalińska w ramach Wydziału Ekonomii i Zarządzania powołała do życia Instytut Neofilologii i Europeistyki i dzięki uzyskanej uprzednio pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu rozpoczęła kształcenie na studiach wyższych zawodowych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku ?filologia? w zakresie ?filologii germańskiej?. W kolejnym roku akademickim uruchomiono specjalność ?filologia angielska?. Z dniem 01.09.2006 r. Instytut Neofilologii i Europeistyki stał się samodzielną jednostką organizacyjną uczelni.

W roku 2007 zmieniono nazwę na Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej oraz z dniem 01.10.2007 r. utworzono kierunek ?dziennikarstwo i komunikacja społeczna?. Tym samym w strukturze organizacyjnej Instytutu ukonstytuowały się trzy zakłady: Zakład Filologii Germańskiej, Zakład Filologii Angielskiej oraz Zakład Komunikacji Społecznej. Od 2009 struktura obejmuje cztery zakłady: wymienione dwa zakłady kierunku ?filologia? oraz dwa dla kierunku ?dziennikarstwo i komunikacja społeczna?: Zakład Dziennikarstwa i Nowych Mediów oraz Zakład Komunikacji i Nauk Społecznych.

 


Dziekanat


Dziekanat

Godziny przyjęć Studentów:

STUDIA STACJONARNE
  • poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00
  • środa - NIECZYNNE
STUDIA NIESTACJONARNE
  • piątek 11.00 - 15.30
  • sobota 9.00 - 12.00 (w soboty zjazdowe)
Kontakt

NEOFILOLOGIA:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:
Opłaty za studia
  • pokój 410 B; tel. 094 34 39 128
Pomoc materialna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Władze Instytutu


Dyrektor Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej

Bronisław Słowiński, profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej jest nauczycielem akademickim od 1972r. Należy do grupy absolwentów pierwszego rocznika studentów Wydziału Mechanicznego, a w historii Uczelni zapisał się, jako osoba, która uzyskała dyplom magisterski z numerem jeden. W okresie swojej pracy w Politechnice Koszalińskiej opracował 7 autorskich książek naukowych i 2 jako współautor. Opublikował w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. w Japonii i Brazylii) 80 artykułów naukowych i ponad 60 artykułów popularno naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach logistyki, zarządzania, jakością i teorii sprawnego działania. Swoje syntezy, w postaci wykładów z tego zakresu, udostępnia szerokiemu ogółowi społeczeństwa na stronie internetowej www.broneks.net. W swojej działalności zawodowej i dydaktycznej dąży do łączenia zagadnień techniki z wartościami humanistycznymi.

Zastępca dyrektora ds. nauki

Bolesław Andrzejewski Absolwent kierunku filologia germańska Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z 1969 r, a następnie pracownik naukowy tego Uniwersytetu, od 1998 r. profesor zwyczajny. Zainteresowania naukowe oscylują wokół historii filozofii nowożytnej i współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i filozofii niemieckiej. Zasadnicza problematyka badawcza dotyczy zagadnień wiedzy o języku i teorii komunikacji. Jest autorem bądź redaktorem naukowym 25 książek oraz ok. 150 artykułów naukowych w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim oraz chorwackim. Założyciel oraz redaktor naczelny międzynarodowych czasopism naukowych: LINGUA AC COMMUNITAS, SYMBOLAE EUROPAEAE, HOMINES HOMINIBUS. Od 2004 ? 2009 współorganizator i dyrektor Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej przy Politechnice Koszalińskiej.

Zastępca dyrektora ds. studenckich

Piotr Chrzczonowicz pochodzi z Nowej Rudy. Studia ukończył na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta PARYSKIEJ KULTURY Jerzego Giedroycia (1992) i MEN (Paryż 1993), poeta, opublikował tomy wierszy tłumaczone na język niemiecki, francuski, grecki. Członek poznańskiego oddziału ZLP. Jego twórczość wprowadzona została do Narodowej Bibliografii Niemieckiej w 2000 roku. Studia doktoranckie i obrona pracy doktorskiej (Polska poezja emigracyjna w kontekście europejskim) na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2007 roku. Autor wielu artykułów poświęconych poezji, audycji radiowych w Polskim Radio Wrocław, Radio Bis, Warszawa, Szczecin-w audycjach Wandy Ziembickiej-Has, Marka Gaszyńskiego. Promotor i organizator koncertów, spektakli teatralnych i wieczorów literackich. Przygotowuje pracę habilitacyjną: Wolność i komunikacja. Max Scheler i Karol Wojtyła jako przyczynek do postromantycznej interpretacji dziejów.

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

Ewa Lemiesz - absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim (praca magisterska z zakresu neurolingwistyki), laureatka stypendium Ministra Edukacji Narodowej; dydaktyk, współpracuje z czołowymi wydawnictwami specjalizującymi się w publikowaniu materiałów do nauki języków obcych, współautorka słowników, autorka polskich adaptacji znanych podręczników, konsultant i redaktor wielu publikacji m.in. z zakresu słownictwa specjalistycznego.

 


Rekrutacja


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się w sposób ciągły od 28 maja do 20 września 2010 r.

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny na stronie internetowej:

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

Harmonogram Rekrutacji na studia I stopnia

Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2010/2011 wynosi:
  • 100 zł dla kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo,
  • 80 zł dla pozostałych kierunków studiów.
UWAGA:
Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.