Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych » Administracja publiczna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych » Administracja publiczna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja publiczna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej

Informacje


Administracja publiczna jest jednym z najważniejszych sektorów warunkujących sprawne zarządzanie państwem. Wymusza to konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie umiejętności tworzenia przejrzystych procedur podejmowania decyzji oraz wysokich kompetencji kadry zasadniczej.


Niezmiernie ważne jest, aby osoby, od których zależeć będzie właściwe funkcjonowanie instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych, posiadały wiedzę na właściwym poziomie, ułatwiającą podejmowanie właściwych i odpowiedzialnych decyzji. Proponowane formy kształcenia kierowane są do różnych grup zawodowych i związkowych, przedstawicieli administracji publicznej oraz organów samorządów terytorialnych wszystkich szczebli.


Wiedza, która zostanie przekazana, będzie bardzo przydatna w pracy, szczególnie od strony praktycznej, dla osób związanych zawodowo ze środowiskiem oświaty, kultury, służby zdrowia, jak i również wojska, policji i straży granicznej.


Program nauczania, który będzie obowiązywał na Studium, wychodzi również naprzeciw potrzebom przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry, posiadającej szeroki zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny prawa, finansów i gospodarki oraz administracji i samorządu, jak i zaznajomienia się ze strukturami i zakresem zadań, organizacji i instytucji pozarządowych. Program nauczania zawiera również tematykę ściśle związaną z działalnością organów Unii Europejskiej jak i samorządów terytorialnych i administracji w wybranych krajach będących jej członkami.


Mechanizmy gospodarki rynkowej, szczególnie w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, wymagają sprawnego zarządzania.


Firmy czy też instytucje i podmioty związane z gospodarką np. banki, spółdzielczością mieszkaniową, transportem, łącznością czy też sektorem ubezpieczeń w coraz większym zakresie sięgają po absolwentów Uczelni posiadających kwalifikacje z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej.
Problematyka określona w programie Studium ściśle związana jest też. ze sprawną organizacją pracy jednostek, kierowaniem działalnością ich struktur, właściwym zarówno pod względem merytorycznym jak i kształtowania polityki kadrowej i kontroli oraz zabezpieczenia prowadzenia niezbędnej dokumentacji przy zastosowaniu nowoczesnych metod organizacyjno-technicznych i metodyki obowiązującej pracownika administracji.


Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, działając z upoważnienia Rektora Politechniki Koszalińskiej, w pełni odpowiada za przygotowanie i realizowanie programu dydaktycznego, jego nadzór naukowy oraz współpracę z zainteresowanymi instytucjami, jednostkami administracji i samorządów oraz podmiotami gospodarczymi.


Cele Studium


Administracja państwa i samorządu oraz ich organy, do tradycji których autorzy współczesnych rozwiązań sięgali po wzorce i rozwiązania nie tylko z czasów I i II Rzeczypospolitej, są same w sobie procesem ciągłym, jeśli chodzi o kształtowanie się i rozwój, zarówno w sensie strukturalnym, jak i działalności merytorycznej.
Wiadomości z tego obszaru wiedzy połączone z porównaniem aktualnych rozwiązań -m.in. ustaw zasadniczych, struktur państwa, czy też przemian społeczno ? gospodarczych, pozwoli słuchaczom Studium nie tylko na wzbogacenie posiadanej wiedzy, ale również zrozumieć procesy i zmiany jakościowe jakie mają miejsce po transformacji ustrojowej w Polsce, zarówno po 1989 roku, jak również te, które miały miejsce z dniem 1 stycznia 1999 roku oraz w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

Osiągnięcie głównych celów zamierza się uzyskać poprzez:

 1. Przekazanie problemów związanych z tradycjami oraz naukowymi i praktycznymi rozwiązaniami oraz działaniami na rzecz tworzenia struktur administracji i samorządów, czy też funkcjonowania ich organów w dziejach naszej państwowości pod kątem analiz i wyciągania wniosków służących do podejmowania trafnych decyzji i przyjęcia realnych programów na każdym szczeblu zarządzania.
 2. Poznanie procesów związanych z decentralizacją organów władz państwa w latach 1989-2004, jak i trwających z chwilą rozpoczęcia i realizacji programu nauczania Studium, jak i ich znaczenie w przemianach społeczno-strukturalnych w państwie.
 3. Poznanie oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. bieżących zmian regulujących funkcjonowanie od 1.01.1999 roku reformy dotyczącej podziału terytorialnego kraju, funkcjonowania organów administracji samorządu terytorialnego oraz innych form samorządności. Powyższe dotyczy również pozostałych reform życia społeczno-gospodarczego kraju.
 4. Określenie zadań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, i sądowniczej, ukazując ich struktury i zasady funkcjonowania oraz współdziałanie z organami niższego szczebla administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego.
 5. Omówienie pozycji i roli ustrojowej naczelnych organów władzy w państwie, jak i zadań instytucji centralnych podporządkowanych władzy ustawodawczej i wykonawczej. W programie uwzględnia się w szczególności ich zadania w odniesieniu do władz lokalnych, samorządów, jednostek administracji i podmiotów gospodarczych.
 6. Omówienie aktualnie funkcjonującego systemu administracji rządowej na szczeblu województwa i powiatu oraz struktur samorządu terytorialnego.
 7. Przedstawienie struktury i zadań jednostek administracji samorządowej i administracji zespolonej i nie zespolonej.
 8. Przybliżenie roli i zadań komisji sejmików, rad oraz klubów radnych w praktycznym inspirowaniu działań lokalnych organów stanowiących i wykonawczych.
 9. Przybliżenie od strony praktycznej roli jednostek pomocniczych i organizacyjnych samorządów terytorialnych.
 10. Określenie relacji pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami instytucjami pozarządowymi.
 11. Omówienie form współdziałania i roli organów samorządu terytorialnego i administracji w odniesieniu do podmiotów gospodarczych oraz instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie gmin, powiatów i województw.
 12. Struktury urzędów administracji rządowej i samorządowej ? organizacja i technika pracy biurowej.

Dla Kogo?


Program Studium adresowany jest głównie do:

 1. Pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli organów władz stanowiących i wykonawczych samorządów terytorialnych wszystkich szczebli.
 2. Samorządów mieszkańców, samorządów spółdzielczych, gospodarczych, zawodowych i związkowych, władz stanowiących i wykonawczych organizacji społecznych, młodzieżowych, partii politycznych oraz samorządów utworzonych z inicjatywy lokalnych społeczności.
 3. Przedsiębiorców, pracowników banków, środowiska prawniczego, przedstawicieli wojska, policji, straży granicznej i straży pożarnej.
 4. Absolwentów różnych kierunków studiów.

Czas trwania: 2 semestry