Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja publiczna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej
Zarządzanie Projektami Europejskimi Zarządzanie Projektami Europejskimi - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie Projektami Europejskimi - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Administracja Publiczna Administracja Publiczna - Licencjackie stacjonarne Administracja Publiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Polityka Społeczna Polityka Społeczna - Licencjackie stacjonarne Polityka Społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europa Środkowa i Wschodnia Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europejska Integracja Polityczna Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Komunikacja Społeczna Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Instytucie


Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych rozpoczął działalność w 2007 r. z inicjatywy pracowników Katedry Integracji Europejskiej byłego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Jesteśmy więc najmłodszą jednostką naukową Politechniki Koszalińskiej. Dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. Bogusław Polak. W Instytucie prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku EUROPEISTYKA.

KADRA
Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria prowadzone są przez profesorów i doktorów z Politechniki Koszalińskiej, reprezentujących rozległe dziedziny wiedzy z politologii, stosunków międzynarodowych, prawa wspólnotowego, europejskiego i gospodarczego, administracji publicznej, aplikacji i projektów europejskich oraz historii. Doświadczenie zawodowe wykładowców oraz bogaty dorobek naukowy zapewniają wysoki poziom kształcenia.PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zagadnienia polityczne, prawne, administracyjne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz historyczne, bez których nie można zrozumieć procesów integracji europejskiej.
Program opiera się na całościowym spojrzeniu na szeroko rozumianą problematykę europejską. Studia na kierunku Europeistyka zwracają uwagę studentów na jedność Europy, a jednocześnie na jej kulturowe bogactwo i różnorodność. Szczegółowe informacje o programie  znaleźć można w zakładce SPECJALNOŚCIPRACA PO STUDIACH

Europeistyka to kierunek z ogromnymi perspektywami. Absolwent może pracować w strukturach administracji rządowej albo samorządu terytorialnego, w administracji Unii Europejskiej, w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, w placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w placówkach naukowo-badawczych, korporacjach transnarodowych oraz w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), a także w podmiotach gospodarczych.
Kolejnym interesującym obszarem wykorzystania wiedzy absolwenta są stanowiska w administracji publicznej związane z programowaniem funduszy strukturalnych oraz aplikowaniem o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Następną propozycją znalezienia pracy są rozwijające się dynamicznie organizacje pożytku publicznego, przejmujące zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej


Rekrutacja


Rekrutacja ma formę elektroniczną – formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej:

https://e-rekrutacja.politechnika.koszalin.pl/

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się w sposób ciągły
od 18 stycznia do 5 marca 2010 r. (do godz. 15.00)

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie IPSISM (pokój 221A) w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Wymagane dokumenty:

? świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale
   lub odpis, wydany przez OKE/szkołę (nie uznajemy
   kopii   potwierdzonych notarialnie),

? dyplom ukończenia studiów I stopnia,

? podanie o przyjęcie na studia z określeniem instytutu,
   kierunku (europeistyka) oraz rodzaju studiów (stacjonarne
   bądź niestacjonarne), razem z ankietą osobową - wydrukowaną
   w systemie e-rekrutacja podanie o przyjęcie na studia,
   wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.

? wypis z dowodu osobistego lub kserokopia,
   poświadczona za zgodność z oryginałem przez
   Wydziałową/Instytutową Komisję Rekrutacyjną,

? 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,

Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia nastąpi na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacyjna podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.  

 

Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.

 

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Władze Instytutu


Dyrektor Instytutu

prof. zw. dr hab Bogusław Polak

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

dr Dariusz Magierek

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

dr Michał Polak

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

prof. dr hab. Jacek Knopek

Kierownik Praktyk Zawodowych Studentów KIerunku Europeistyka

dr Jerzy Czerwiński


Dziekanat


KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Ida Piotrowska tel. 094-3439148
e-mail: dziekanat@ipsism.tu.koszalin.pl

studia stacjonarne

mgr Elżbieta Klimkowska-Wielgus tel. 094-3439196
e-mail: stacjonarne@ipsism.tu.koszalin.pl

studia niestacjonarne

mgr Anna Bartosińska tel. 094-3439175
e-mail: niestacjonarne@ipsism.tu.koszalin.pl

pomoc materialna, opłaty za studia

mgr Sylwester Gruda tel. 094-3439192
e-mail: stypendia@ipsism.tu.koszalin.plGodziny otwarcia
Poniedziałek 9:00 - 14:00
Wtorek 9:00 - 14:00
Środa nieczynne
Czwartek 9:00 - 14:00
Piątek 9:00 - 14:00
 
w czasie zjazdów studiów niestacjonarnych
Piątek 9:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 13:00