Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inzynieria Środowiska Inzynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011
I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad:
· z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
- na podstawie Uchwały Senatu z dnia 19 listopada 1997 r. w odniesieniu do
laureatów „Konkursu dla przyszłych studentów Politechniki Koszalińskiej”,
- w ramach 30% limitu miejsc na podstawie Uchwały Senatu z dnia 20 kwietnia
2005 r. laureatów i finalistów niektórych olimpiad.
· w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
II. Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne kierunki studiów - studia
I stopnia:
1
STUDIA STACJONARNE
Kierunki studiów:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego bierze się pod
uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura).
Na podstawie łącznej liczby punktów tworzy się listę rankingową. Dla kandydatów, którzy
uzyskali jednakową liczbę punktów o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów
z przedmiotów preferowanych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej
do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów.
Część wspólna
EGZAMIN MATURALNY
- punkty za egzamin maturalny (nowa matura) oblicza się według wzoru:
gdzie:
PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie
rozszerzonym,
PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie
podstawowym (w tym z egzaminu ustnego z języka polskiego).
EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI
- punkty za egzamin dojrzałości (stara matura) oblicza się według wzoru:
∑ = OPP P 15
gdzie:
OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.
Przedmioty preferowane na poszczególnych kierunkach studiów przedstawione są
w części szczegółowej.
2
∑ ∑ + = PPP PPR P 5 , 1
Część szczegółowa
W części szczegółowej przedstawione są przedmioty preferowane na poszczególnych
kierunkach studiów.
BUDOWNICTWO
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· chemia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· chemia
· biologia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· chemia
· biologia
· geografia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· geografia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
3
STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunki studiów:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Zasady przyjęć jak na studia stacjonarne
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej
sumy punktów.
III. Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne kierunki studiów - studia
II stopnia:
Kierunki studiów:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Przyjęcia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia
planowanej liczby przyjęć – na podstawie konkursu dyplomów I stopnia (ostatecznego
wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów tworzy się dodatkowy
ranking na podstawie średniej ocen za studia.
Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, posiadających dyplom inżyniera danego
lub pokrewnego kierunku.
IV. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają i przyjmują kandydatów
na studia wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez Dziekana
V. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy:
· przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
· przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na studia
· przyjmowanie na studia w ramach limitów miejsc ustalonych na poszczególne
kierunki studiów
· zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego
4
VI. Instancją odwoławczą od decyzji wydziałowych komisji
rekrutacyjnych jest uczelniana komisja rekrutacyjna
VII. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:
· koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych
· rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych
Podstawą odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do uczelnianej
komisji rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu
rekrutacji na studia.
5