Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inzynieria Środowiska Inzynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Zasady Rekrutacji


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011
I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad:
· z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
- na podstawie Uchwały Senatu z dnia 19 listopada 1997 r. w odniesieniu do
laureatów „Konkursu dla przyszłych studentów Politechniki Koszalińskiej”,
- w ramach 30% limitu miejsc na podstawie Uchwały Senatu z dnia 20 kwietnia
2005 r. laureatów i finalistów niektórych olimpiad.
· w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
II. Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne kierunki studiów - studia
I stopnia:
1
STUDIA STACJONARNE
Kierunki studiów:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego bierze się pod
uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura).
Na podstawie łącznej liczby punktów tworzy się listę rankingową. Dla kandydatów, którzy
uzyskali jednakową liczbę punktów o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów
z przedmiotów preferowanych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej
do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów.
Część wspólna
EGZAMIN MATURALNY
- punkty za egzamin maturalny (nowa matura) oblicza się według wzoru:
gdzie:
PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie
rozszerzonym,
PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie
podstawowym (w tym z egzaminu ustnego z języka polskiego).
EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI
- punkty za egzamin dojrzałości (stara matura) oblicza się według wzoru:
∑ = OPP P 15
gdzie:
OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.
Przedmioty preferowane na poszczególnych kierunkach studiów przedstawione są
w części szczegółowej.
2
∑ ∑ + = PPP PPR P 5 , 1
Część szczegółowa
W części szczegółowej przedstawione są przedmioty preferowane na poszczególnych
kierunkach studiów.
BUDOWNICTWO
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· chemia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· chemia
· biologia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· chemia
· biologia
· geografia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Przedmioty preferowane:
· język polski
· język obcy nowożytny
· matematyka
· fizyka i astronomia (fizyka)
· geografia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy
punktów.
3
STUDIA NIESTACJONARNE
Kierunki studiów:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Zasady przyjęć jak na studia stacjonarne
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej
sumy punktów.
III. Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne kierunki studiów - studia
II stopnia:
Kierunki studiów:
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Przyjęcia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia
planowanej liczby przyjęć – na podstawie konkursu dyplomów I stopnia (ostatecznego
wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów tworzy się dodatkowy
ranking na podstawie średniej ocen za studia.
Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, posiadających dyplom inżyniera danego
lub pokrewnego kierunku.
IV. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają i przyjmują kandydatów
na studia wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez Dziekana
V. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy:
· przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
· przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na studia
· przyjmowanie na studia w ramach limitów miejsc ustalonych na poszczególne
kierunki studiów
· zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego
4
VI. Instancją odwoławczą od decyzji wydziałowych komisji
rekrutacyjnych jest uczelniana komisja rekrutacyjna
VII. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:
· koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych
· rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych
Podstawą odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do uczelnianej
komisji rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu
rekrutacji na studia.
5


Władze Wydziału


Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Kazimierz Szymański  tel. 34 78 505

Prodziekan ds. Nauki
prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska  tel. 34 78 512

Prodziekan ds. Nauczania
dr inż. Robert Nowak  tel. 34 78 513

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr inż. Marek Nowakowski  tel. 34 78 514

Dziekanat Wydziału
mgr inż. Joanna Gładziszewska  tel. 34 78 505

Struktura organizacyjna Wydziału

Katedra Biologii Środowiskowej
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese  tel. 34 78 559
Laboratoria: biogeochemii i mikrobilogii, biologii

Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych
P.o kierownika:
dr inż. Barbara Sokołowska  tel. 34 78 517


Katedra Geotechniki ul. Racłwicka
Kierownik:
dr hab. inż. Danuta Leśniewska, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 356


Katedra Mechaniki Budowli
Kierownik:
dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 567


Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Kierownik:
dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 582


Katedra Konstrukcji Metalowych
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski  tel. 34 78 579


Katedra Gospodarki Odpadami
Kierownik:
prof. dr hab. Kazimierz Szymański  tel. 34 78 570
Laboratoria: chromatografii gazowej, spektroskopii atomowej,
badania wody i odpadów, mechaniki cieczy i gazów

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Kierownik:
dr hab. inż. Waldemar Żuchowicki, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 590


Katedra Techniki Wodno-Mułowej
i Utylizacji Odpadów

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch  tel. 34 78 525
Laboratoria: techniki hydroszlamowej, procesowej przeróbki mechanicznej,
fizyko-chemicznej i termicznej przeróbki odpadów, ścieków przemysłowych

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak  tel. 34 78 540
Laboratoria: technologii wody, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych,
hydrochemii morza, analiz fizyko-chemicznych

Katedra Geodezji Gospodarczej
Kierownik:
dr hab. inż. Wiesław Wolniewicz, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 594


Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji ul. Śniadeckich 2, blok D
Nadzór:
mgr inż. Krzysztof Deska  tel. 34 78 188,
34 78 191


Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Kierownik:
dr inż. Jerzy Kud  tel. 34 78 523


Laboratorium Geodezji i Kartografii ul. Śniadeckich 2, blok D
Kierownik:
mgr inż. Krzysztof Deska  tel. 34 78 188,
34 78 191


Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych
ul. Racłwicka
Kierownik:
dr inż. Jacek Domski  tel. 34 78 382


Laboratorium Techniki Budowlanej ul. Śniadeckich 2 bud. E
Kierownik:
mgr inż. Janusz Kobaka  tel. 94 36 79 512, 94 36 79 513


Zakład Toksykologii i Bioanalityki
Kierownik:
dr hab. Paweł K. Zarzycki, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 671
Laboratoria: toksykologii i bioanalityki


Pracownia Geoinformatyczna
Kierownik:
mgr inż. Czesław Suchocki  tel. 36-79-504
94-3478-570


Pracownia Komputerowa
Kierownik:
mgr inż. Włodzimierz Szewel  tel. 34 78 545,
34 78 546


Inormacje o WydzialeInformacje o WBiIŚ

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska istnieje od roku 1968 tj. od roku, w którym powołana została Wyższa Szkoła Inżynierska (aktualnie Politechnika Koszalińska). Uczelnię tworzą przede wszystkim ludzie - wykładowcy i studenci oraz ich dokonania. We wrześniu 1968 roku rozpoczęło pracę zaledwie 15 nauczycieli akademickich, wśród nich jeden z tytułem profesora. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęło wówczas 120 studentów studiów dziennych oraz 60 osób na studiach dla pracujących.

Obecnie, po 40 latach istnienia, Wydział zatrudnia 11 profesorów z tytułem naukowym, 17 profesorów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 49 pracowników ze stopniem doktora. Łącznie Wydział zatrudnia 114 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Od 1972 roku absolwenci otrzymywali początkowo dyplom inżyniera (do 1977 roku), a później, aż do dnia dzisiejszego, dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. Aktualnie na Wydziale kształci się 1275 studentów studiów stacjonarnych (I stopnia oraz jednolitych magisterskich), 978 studentów studiów niestacjonarnych oraz 14 studentów studiów doktoranckich.

W roku 1995 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a w roku 2004 w dyscyplinie inżynieria środowiska. Od roku 2005 Wydział posiada prawo habilitowania na kierunku budownictwo.

W roku 2003 kierunek budownictwa uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Dziekanat


Kierownik Dziekanatu WBiIŚ

mgr Joanna Gładziszewska

75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I

INTERNET
mail:dziekanat@[no.spam]wbiis.tu.koszalin.pl

Dziekanat studiów stacjonarnych - pokój 105c

    * kierunek Inżynieria Środowiska (94) 34-78-503 (510)
    * kierunek Budownictwo (94) 34-78-502 (510)
    * kierunek Geodezja i Kartografia (94) 34-78-502 (510)

1. DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH
przyjmuje studentów:
poniedziałek - czwartek 9-13
w piątek dziekanat nieczynny

PRODZIEKAN DO SPRAW NAUCZANIA
dr inż. Robert Nowak
przyjmuje studentów
poniedziałek     10.00 - 11.00
środa     11.00 - 12.00

Dziekanat studiów niestacjonarnych

    * pokój 109c - (94) 34-78-515
    * pokój 110c - (94) 34-78-675

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych: blok C I piętro p. 109c i 110c, tel. (0 94) 34 78 515 i (0 94) 34 78 675

2. DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
czynny w godzinach 9.00 - 13.00

wtorek - dziekanat nieczynny

W DNI ZJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRZYJMUJE STUDENTÓW
piątek 12.00 - 14.30 15.00 - 16.00
sobota 10.00 - 12.00 12.30 - 14.30

PRODZIEKAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
dr inż. Marek Nowakowski
przyjmuje studentów
środa 12.00 - 13.00
piątek 13.00 - 14.00*
* w dni zjazdów dydaktycznych
oraz
sobota:
27 lutego,
06 i 27 marca,
10 kwietnia,
08 i 15 maja,
05 i 19 czerwca
w godz. 11.00 . 12.00

W poniedziałki po zjeździe dydaktycznym dziekanat nieczynny.

Dziekanat studiów podyplomowych - pokój 109c

    * (94) 34-78-515

Dziekanat uzupełniających studiów magisterskich - pokój 109c

    * (94) 34-78-515

Dziekanat ds. pomocy materialnej studentów - pokój 104c

    * (94) 34-78-509

Dziekanat ds. studiów doktorackich - pokój 104c

    * (94) 34-78-509

Dziekanat ds. nauki - pokój 115c

    * (94) 34-78-507


Katedry i Zakłady


     

 

Katedra Biologii Środowiskowej

Katedra Geotechniki

Katedra Matematyki

Katedra Mechaniki Budowli

Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu

Katedra Konstrukcji Metalowych

Katedra Gospodarki Odpadami

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych

Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów

Katedra Technologii Wody i Ścieków

Laboratorium Geodezji i Kartografii

Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji

Pracownia Geoinformatyczna

Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej

Katedra Geodezji Gospodarczej

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Laboratorium Techniki Budowlanej

Zakład Toksykologii i Bioanalityki

Pracownia Komputerowa.


Nauka i Badania


 

 

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Budownictwo dotyczą:

 • teorii konstrukcji prętowych, cięgnowych oraz powłok tekstylnych,
 • statyki i stateczności konstrukcji stalowych i cięgnowych,
 • problemów teoretycznych i badawczych konstrukcji z betonu,
 • naprawy i wzmocnień elementów konstrukcji betonowych,
 • interakcji statycznej i dynamicznej konstrukcji z podłożem gruntowym,
 • analiz odpowiedzi dynamicznej konstrukcji poddanych obciążeniom impulsowym,
 • eksperymentalnych metod mechaniki konstrukcji i wibroakustyki,
 • studium rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów budowlanych z tworzyw kompozytowych przy uwzględnieniu oddziaływań czynników środowiska zewnętrznego,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego i jego współpracy z konstrukcją nawierzchni drogowej,
 • analiz stateczności skarp, zboczy, nasypów i fundamentów,
 • matematycznych modeli i optymalizacji w termomechanice powłok sprężystych,
 • analizy modeli dynamicznej teorii sprężystości w ujęciu stochastycznym,
 • analizy parametrów gruntowych i ich zmienności w procesach deformacji, ścinania i filtracji,
 • technologii nowych materiałów budowlanych przy zastosowaniu surowców odpadowych
  i miejscowych.

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Inżynieria Środowiska dotyczą:

 • teoretycznych i doświadczalnych podstaw procesów sorpcji i zanieczyszczeń w środowisku gruntowym,
 • fizykochemicznych metod rozdziału faz,
 • technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • utylizacji i unieszkodliwiania odpadów,
 • metod zabezpieczania wysypisk komunalnych i ochrony wód gruntowych przed migracją zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i związków ropopochodnych,
 • oceny i ochrony bioróżnorodności środowisk wodnych,
 • opracowania i wprowadzenia mikroprocesowych systemów podwyższenia sprawności ekologicznego spalania paliwa w kotłach, piecach i urządzeniach o małej mocy,
 • rozwiązywania problemów wibracji i hałasu w środowisku naturalnym oraz środowisku pracy,
 • projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
  w aglomeracjach miejsko-przemysłowych.

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Geodezja i Kartografia dotyczą:

 • współczesnych metod tworzenia baz danych i organizacja terenów wiejskich,
 • optymalizacji metodyki rejestracji struktury geometrycznej konstrukcji przekryć budowlanych na potrzeby diagnostyczne,
 • projektowania oraz wykorzystania systemów SIP i GIS.