Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Edukacja Techniczno-Informatyczna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Edukacja Techniczno-Informatyczna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) posiada wiedzę z zakresu techniki i informatyki na poziomie studiów wyższych. Szczególnie dotyczy to wiedzy o materiałach technicznych, procesach technologicznych w elektrotech­nice, elektronice i optoelektronice, budowie i eksploatacji systemów komputero­wych oraz kompetencje w zakresie tworzenia aplikacji użytkowych oraz zastoso­wań technologii informacyjnych w technice, gospodarce i usługach.
  • Absolwent posiada umiejętności twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, kierowania projektami technicznymi i infor­matycznymi, wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych.
  • Ponadto absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługi­wania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
Absolwent przygotowany jest do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz szkolnictwie; obsługi oprogramowania specjali­stycznego zgodnie z obraną specjalnością.

W trakcie drugiego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności inżynierskich:

  • Technologie Internetowe i Multimedialne

  • Technologie Informacyjne w Biznesie i Administracji

  • Teleinformatyka

Absolwent specjalności Technologie Internetowe i Multimedialne posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i realizacji aplikacji internetowych. Posiada przygotowanie do projektowania interfejsów, zna podstawowe zagadnienia przetwarzania obrazu i dźwięku oraz grafiki komputerowej 3D.

Przygotowanie specjalistyczne w zakresie technologii internetowych obejmuje projektowanie, wdrażanie i administrowanie usługami internetowymi. Ponadto absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie nowoczesnych przewodowych i bezprzewodowych technologii sieciowych.

 Absolwent kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna o specjalności Technologie Internetowe i Mobilne przygotowany jest do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem usług interneto­wych, administrowaniem systemami internetowymi a także w obszarze dynami­cznie rozwijającego się e-Biznesu (handel elektroniczny, instytucje finansowe, reklama itp.) oraz administracji publicznej i edukacji.

 Absolwent specjalności Technologie Informacyjne w Biznesie i Admini­stracji jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynku polskim, jak również w jednostkach administracji publicznej – głównie w pionach zarządzania, informatyki i sprzedaży, w firmach informatycznych jako analityk systemów informacyjnych przedsiębiorstw, projektant systemów zarządzania wspomaganych mediami informatycznymi i wdrożeniowiec systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych, kierownik projektów informatycznych i doradca. Ponadto może być administratorem systemów komputerowo zintegrowanego zarządzania. Ze względu na znajomość podstaw regulacji prawnych może wspomagać tworzenie systemów informatycznych dla administracji zgodnych z obowiązującym prawem np. Ustawą o ochronie danych osobowych czy rozporządzeniami MSWiA. Posiada również kompetencje z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na inno­wacyjne wdrożenia informatyczne.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wdraża­jących rozwiązania IT, jako analityk i projektant systemów. W jednostkach administracji publicznej jako pracownik działu informatyki odpowiedzialny za wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych, politykę bezpieczeństwa systemów, bezpośrednie zarządzanie systemami itp. Może być zatrudniony jako samodzielny pracownik lub uczestnik zespołów projektowych.

Absolwent specjalności Teleinformatyka będzie znał podstawowe media współczesnej telekomunikacji: skrętkę, światłowód oraz przestrzeń radiową. Będzie potrafił wybrać urządzenia nadawcze i odbiorcze współpracujące z tymi mediami.
Absolwent ma ogólną widzę o współczesnej komunikacji opartej o sygnały cyfrowe. W szczególności zaś zna działanie systemów radiowych (bezprzewodowych) oraz centralowych. Potrafi administrować systemami transmisyjnymi kablowymi (światłowód, skrętka miedziana) i radiowymi. Zna mechanizmy powstawania zakłóceń.
Podstawowymi kompetencjami nabytymi przez absolwenta specjalności teleinformatyka są: pełne umiejętności administrowania systemem komputerowym firmy lub organizacji (możliwości administrowania sieciami nie są ograniczone do żadnych sfer działalności); w zakresie wystarczającym w większości typowych zastosowań, umiejętność zaprojektowania sieci kablowej lub bezprzewodowej albo też modernizacji takiej sieci.
Absolwent omawianej specjalności ma szerokie możliwości podjęcia pracy. Będąc sprawnym administratorem sieci teleinformatycznej znajdzie zatrudnienie w firmie, która taką sieć posiada, a więc niemal w każdej większej firmie lub organizacji. Obszar działalności owej firmy lub organizacji nie jest właściwie niczym ograniczony; mogą to być firmy o mniej lub bardziej chronionym systemie informatycznym, o – podkreślmy to jeszcze raz – dowolnym charakterze działalności od biblioteki czy organizacji kościelnych po banki lub firmy produkcyjne.
Cechą absolwenta będzie także umiejętność diagnozowania usterek w działaniu sieci oraz jej modernizowania. Tak więc absolwent może być w małej firmie osobą, która sama zaspokoi wszystkie potrzeby firmy.
Jest przygotowany do obsługi współczesnych central telekomunikacyjnych. Potrafi samodzielnie montować sieci kablowe lub radiowe.

 Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.