Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Elektronika i Telekomunikacja » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Elektronika i Telekomunikacja » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Elektronika i Telekomunikacja Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta EiT - II st. Magister inżynier ? absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest przygotowany do twórczej pracy analitycznej i projektowej oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: układów i aparatury elektronicznej w różnych jednostkach gospodarki, biurach projektowych, w instytutach naukowych i uczelniach, w kraju i na świecie. Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Nowoczesne i uniwersalne podejście do kształcenia absolwenta kierunku Elektronika i Telekomunikacja, daje wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy nad projektowaniem i konstrukcją dowolnej wyspecjalizowanej aparatury elektronicznej, np. telekomunikacyjnej, pomiarowej, automatyki, systemów komputerowych (budynki inteligentne, monitoring, elektronika samochodowa), natomiast rzetelne podstawy teoretyczne stwarzają możliwość pracy badawczej i naukowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Specjalności wybierane na studiach II stopnia: * Elektronika Systemów Sterowania (ESS), * Elektronika Użytkowa (EU), * Optoelektronika i Fotoenergetyka (OiF), * Systemy i Sieci Telekomunikacyjne (SiST). Absolwent specjalności Elektronika Systemów Sterowania będzie przygotowany do projektowania i nadzorowania systemami elektroniki i automatyki zbudowanymi z wykorzystaniem komputerów przemysłowych, sterowników PLC oraz procesorów sygnałowych. Będzie potrafił projektować wizualizację procesów przemysłowych oraz poprawnie wykorzystać systemy oraz sygnały wizyjne. Potrafił będzie zarządzać zintegrowanymi systemami sterowania i sieciami przemysłowymi. Umiał będzie zastosować odpowiednie elementy pomiarowe i wykonawcze w elektronicznych układach sterujących. Będzie przygotowany do uczestniczenia w pracach badawczo - wdrożeniowych oraz zarządzania projektami, potrafił wykonywać dokumentację projektową i współpracować ze specjalistami innych profesji. Absolwent specjalności Elektronika Użytkowa na poziomie magisterskim posiada podstawowe umiejętności odpowiadające poziomowi studiów inżynierskich w zakresie systemów elektronicznych, to znaczy: zaawansowanych syste?mów mikroprocesorowych; komputerowych systemów pomiarowych; konstrukcji i aplikacji układów specjalizowanych i programowalnych, podstawowych systemów energoelektronicznych. Ponadto, absolwent posiada umiejętności nabyte w trakcie studiów magisterskich poszerzające jego kompetencje zawodowe, a także umożliwiające twórczą działalność w zakresie systemów elektronicznych. Dodatkowe kompe?tencje absolwenta studiów magisterskich obejmują między innymi zagadnienia: ? budynków inteligentnych; ? elektroniki w technice motoryzacyjnej; ? mikrokontrolerów i mikrosystemów pomiarowych; ? systemów mikroelektromechanicznych (MEMS); ? technik symulacyjnych; ? zastosowań techniki mikrofalowej i laserowej w technice, nauce i medycynie. Absolwent specjalności Optoelektronika i fotoenergetyka jest przygotowany do twórczej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, konstruowania i wykorzystywania układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów, układów i systemów w dziedzinie optoelektroniki i energetyki słonecznej. Specjalistyczna wiedza zdobyta przez absolwenta obejmuje tradycyjne zagadnienia optoelektroniczne takie jak optyczna technika pomiarowa (w tym detektory optyczne), telekomunikacja światłowodowa i technika laserowa oraz nowoczesne aspekty fotoenergetyki w zakresie półprzewodnikowych fotowoltaicznych ogniw słonecznych (zasady działania, materiały, konstrukcje, parametry, konstruowanie systemów fotowoltaicznych), jak i najważniejsze aspekty pokrewnych dziedzin energetyki odnawialnej (kolektory i systemy kolektorów słonecznych, energetyka wiatrowa). W trakcie realizacji studiów studenci korzystają z nowoczesnych programów komputerowego projektowania i analizy systemów fotoenergetyki, wykonują praktyczne ćwiczenia w zakresie pomiarów optycznych, optoelektronicznych i słoneczno?energetycznych. Finalną częścią studiów w zakresie Optoelektroniki i Fotoenergetyki jest praca magisterska ukierunkowana na projektowanie nowoczesnych systemów optoelektronicznych do celów naukowo-badawczych (optoelektroniczne metody do analizy materiałów i zjawisk), optoelektronicznego monitoringu środowiska i obiektów, systemów energetyki odnawialnej i innych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne w dziedzinie Optoelektroniki i Fotoenergetyki pozwalają sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku pracy w obszarze alternatywnych źródeł energii, systemów telekomunikacyjnych i optoelektronicznych. Studia etapu magisterskiego specjalności Systemy i Sieci Telekomunikacyjne mają na celu zapewnienie absolwentom wszechstronnej znajomości technologii, architektur oraz protokołów komunikacyjnych i sygnalizacyjnych współczesnych sieci transportu informacji. Studia przygotowują do eksploatacji i projektowania nowoczesnych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w szczególności z technikami modulacji cyfrowych, przesyłania sygnałów w różnych kanałach przewodowych i radiowych, strukturami nadajników i odbiorników, w szczególności do systemów światłowodowych oraz radio-komunikacji ruchomej. Absolwent potrafi stosować nowoczesne techniki mikroprocesorowe i cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności procesory sygnałowe i elektroniczne układy scalone, do realizacji poszczególnych bloków systemów telekomunikacyjnych. Posiadać też będzie kompetencje do implementacji układów przetwarzania sygnałów i sterowania w technice układów programowalnych (FPGA). Magister inżynier zdobędzie umiejętność twórczego rozwiązywania zadań stawianych przez nowoczesny przemysł wytwarzający urządzenia dla szybko rozwijających się działów telekomunikacji. Dzięki wysokiemu poziomowi wykształcenia matematycznego oraz opanowaniu nowoczesnych technologii przetwarzania sygnałów jak sztuczne sieci neuronowe magister, absolwent Wydziału Elektroniki i Informatyki może podjąć studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych.