Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Informatyka » Inzynierskie stacjonarne
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Informatyka » Inzynierskie stacjonarne

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie stacjonarne Informatyka - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kierunek Informatyka umożliwia zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych, oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego. Studentom zapewnia się przygotowanie ogólne w zakresie przedmiotów mate­matyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych, przedmio­tów ekonomiczno-humanistycznych, języka angielskiego oraz ogólne wykształ­cenie informatyczne, na które składa się: wiedza o algorytmach i programowa­niu, organizacja i architektura systemów komputerowych, oprogramowanie systemów komputerowych, bazy danych. Sylwetka absolwenta tego kierunku kształtowana jest podczas realizacji dwóch części programu: kierunkowej i specjalizacyjnej.

Celem części kierunkowej jest przygotowanie przyszłego inżyniera informatyka do realizacji następujących zadań:

 • sprzętowe i programowe konfigurowanie stanowiska komputerowego (mikrokomputer, minikomputer, architektury niestandardowe),

 • projektowanie i realizacja sprzętowa sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN) oraz obsługa oprogramowania sieciowego (NetWare, UNIX, oprogramowanie narzędziowe) i korzystanie z usług sieciowych (e-mail, BBS, EDI),

 • analiza i projektowanie systemów informatycznych (funkcje systemu, cykl życia, obsługa działalności operacyjnej, wspomaganie zarządzania i podej­mowania decyzji, problemy jakości informacji),

 • projektowanie i obsługa baz danych (struktury baz danych, modele baz danych, DBMS, administrowanie danymi)

 • programowanie komputerów (algorytmizacja zadania, programowanie strukturalne i obiektowe, programowanie sieciowe, problemy jakości niezawodności oprogramowania),

 • poznanie podstaw systemów ekspertowych (bazy wiedzy, przetwarzania wiedzy, zastosowania).

W trakcie drugiego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności inżynierskich:

 • Informatyka w Zarządzaniu,

 • Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne,

 • Programowanie Systemów Automatyki,

 • Techniki Multimedialne,

 • Technologie Internetowe i Mobilne.

          Absolwenci specjalności Informatyka w Zarządzaniu łączą wiedzę z obszaru budowy i eksploatacji współczesnych technologii informatycznych, a w szczególności z zakresu metod i narzędzi wspomagających zarządzanie przepływem produkcji i usług, jak: systemów zarządzania kadrami przed­siębiorstw przemysłowych i usługowych, z wiedzą z obszaru inżynierii produ­kcji, w szczególności zarządzania logistycznego oraz zarządzania przez projekt.

          Absolwenci specjalności Programowanie Komputerów i Sieci Informa­tyczne mają wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania konstrukcji i eksploatacji systemów informatycznych obejmujących zarówno sprzęt jak i oprogramowanie. Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w dużych organizacjach wykorzystujących zaawansowane technologie sieciowe, jak i małych przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją i eksploatacją sieci LAN oraz wszędzie tam, gdzie pożądana jest umiejętność programowania dla różnych środowisk programowych i baz sprzętowych.

          Absolwenci specjalności Programowanie Systemów Automatyki to wszechstronnie wykształceni informatycy znający podstawy automatyki, potra­fiący oprogramować zarówno proste systemy przemysłowe jak i komputery osobiste oraz specjalizowane. Potrafią konfigurować i wykorzystywać cyfrowe systemy pomiarowe, projektować i programować urządzenia sterujące od układów reprogramowalnych, poprzez sterowniki mikroprocesorowe aż do złożonych, sieciowych systemów komputerowych. Są przygotowani do progra­mowania, użytkowania i obsługiwania sterowników programowalnych PLC różnych producentów oraz projektowania prostych układów automatyki z uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji. Posiadają kompetencje pozwa­lające wykonywać dokumentację projektową oprogramowania we współpracy z inżynierami innych profesji.

          Absolwenci specjalności Techniki Multimedialne posiadają umiejętności zakresu tworzenia aplikacji związanych z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów i dźwięku, potrafią realizować projekty graficzne, programować urządzenia multimedialne oraz wykorzystywać metody sztucznej inteligencji do rozwiązywania zadań inżynierskich. Posiadają kompetencje pozwalające projektować i eksploatować nowoczesne systemy multimedialne.

          Absolwenci specjalności Technologie Internetowe i Mobilne posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i realizacji aplikacji internetowych. Posiadają kompetencje zarówno do tworzenia interfejsów jak i do tworzenia aplikacji internetowych oraz aplikacji dla urządzeń mobilnych. Są przygotowani do projektowania, wdrażania i administrowania usługami internetowymi.

          Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym (w zakresie B2) oraz specjalistycznym z zakresu informatyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.