Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Informatyka » Magisterskie stacjonarne
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Informatyka » Magisterskie stacjonarne

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie stacjonarne Informatyka - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Magister inżynier - absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do rozwiązywania problemów informatycznych , wydawania opinii na podsta­wie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad praw­nych i etycznych.. Posiada umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, dysku­towania na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych, administracji państwowej i samorządowej, posiada nawyki ustawicznego kształ­cenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na etapie magisterskim student ma do wyboru następujące specjalności:

  • Informatyczne Systemy Zarządzania; 

  • Systemy Informatyki Przemysłowej;

  • Zastosowania Systemów Baz Danych;

Studia na specjalności Informatyczne Systemy Zarządzania  przygoto­wują specjalistów od zastosowań informatyki w komputerowo wspomaganym podejmowaniu decyzji.  Program obejmuje zarówno przedmioty ściśle informa­tyczne jak również związane z problematyką zarządzania. W czasie nauki, studenci zapoznają się z typowymi rozwiązaniami systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu. Zajęcia odbywają się na profesjonalnym, komercyj­nym oprogramowaniu klasy ERP. Pozwala to przygotować absolwentów do późniejszej pracy jako szefów działów informatyki w przedsiębiorstwach. Na stanowiskach tych absolwenci  mogą zajmować się wdrażaniem i eksploatacją systemów zarządzania obejmujących dziedziny związane z finansami i księgo­wością, gospodarką magazynową, zarządzaniem relacjami z klientem, planowa­niem produkcji itp. Oprócz wdrażania i eksploatacji wymienionych systemów absolwenci  są przygotowani do projektowania systemów zarządzania różnych klas zarówno jako pracownicy firmy informatycznych oraz jako właściciele takich firm.

 Absolwent specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej jest przygo­towany do projektowania i zarządzania systemami informatycznymi zbudowa­nymi z komputerów przemysłowych, sterowników PLC oraz procesorów sygnałowych. Potrafi projektować wizualizację procesów przemysłowych oraz poprawnie wykorzystać systemy oraz sygnały wizyjne. Posiada kompetencje do zarządzania zintegrowanymi systemami sterowania, sieciami przemysłowymi, przemysłowymi bazami danych oraz posiada wiedzę z zakresu zastosowań robotów przemysłowych. Jest przygotowany do uczestniczenia w pracach badawczo ? wdrożeniowych oraz zarządzania projektami, potrafi wykonywać dokumentację projektową i współpracować ze specjalistami innych profesji.

 Absolwent specjalności Zastosowania Systemów Baz Danych posiada rozszerzoną ? w stosunku do studiów pierwszego stopnia ? wiedzę z zakresu organizacji, modelowania, programowania i zarządzania systemami baz danych. Wiedza ta w szczególności obejmuje znajomość technologii ASP.NET, J2EE, CORBA, RMI, WEB Services (protokoły SOAP), standardy UML oraz metodologię obiektowych baz danych. Projekt zespołowy umożliwia poznanie wymienionych zagadnień od strony praktycznej.