Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Elektronika i Telekomunikacja Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie stacjonarne Informatyka - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Wydział Elektroniki i Informatyki działa w Uczelni jako samodzielna jednostka dydaktyczna i naukowa począwszy od roku akademickiego 1993/1994 (wcześniej w ramach Wydziału Mechanicznego, początkowo jako Zakład, później Instytut a następnie jako Wydział). Prowadzone są studia na następujących kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna. W dziale tym znajduje się opis poszczególnych kierunków i specjalności, są dostępne są również plany zajęć i dokumenty dotyczące praktyk, stypendiów oraz akademików.

 

Początki Wydziału Elektroniki i Informatyki sięgają końca lat osiemdzie­siątych XX wieku i były bardzo skromne. Na Wydziale Mechanicznym powstał w roku 1989 Zakład Elektroniki, z istniejącego wcześniej w latach 1978?1989 Zakładu Podstaw Informatyki, usytuowanego w strukturze Wydziału Budowni­ctwa, którego pracownikami byli dr inż. Krzysztof Wawryn, dr inż. Henryk Budzisz oraz dr inż. Elżbieta Filipow?Ciskowska. Nowo powstały Zakład Elektroniki kierowany przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Guzińskiego zatrudniał 5 osób: dr inż. Henryka Budzisza, dr inż. Krzysztofa Wawryna, dr inż. Elżbietę Filipow-Ciskowską, dr inż. Andrzeja Muszyńskiego oraz Renatę Grabowską. Wkrótce Zakład zaczął się rozwijać, a kolejnymi pracownikami zostali ? mgr inż. Artur Wezgraj oraz dr inż. Andrzej Serkiz i dr inż. Eugeniusz Polowy. Ten dziewięcioosobowy zespół stanowił zalążek przyszłego Instytutu Elektroniki, a następnie Wydziału Elektroniki.

18 stycznia 1991 roku, zarządzeniem rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej ? prof. dr hab. inż. Zdzisława Piątka, w miejsce dotychczasowego Zakładu Elektroniki powołany został, w ramach Wydziału Mechanicznego, Instytut Elektroniki.

Funkcję dyrektora Instytutu rektor powierzył prof. dr hab. inż. Andrzejowi Guzińskiemu, a funkcję zastępcy dyrektora do spraw dydakty­cznych dr inż. A. Muszyńskiemu (do 30.04.1992 r. oraz prof. nadzw. dr hab. inż. K. Wawrynowi od 1.05.1992 r.). Dwa lata później, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej z dnia 15 września 1993 roku, Instytut Elektroniki został wyłączony z Wydziału Mechanicznego i przekształcony w samodzielną jednostkę na prawach wydziału. W tej samej uchwale Senat WSInż. zobowiązał dyrektora Instytutu Elektroniki do podjęcia starań mających na celu wystąpienie z wnioskiem o utworzenie Wydziału Elektroniki.

Rozwojowi Instytutu Elektroniki towarzyszyły też sukcesy jego praco­wników. Prof. dr hab. inż. K. Wawryn objął w 1993 roku stanowisko prorektora ds. nauki i pełnił te obowiązki do 1999 roku. W 1999 roku prof. Krzysztof Wawryn wybrany został na stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej, które piastował do końca sierpnia 2005 roku. Prof. Michał Białko został w 1998 r. członkiem rzeczywistym PAN, w 1995 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa politechniki w Tuluzie, a w 2008 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Dr inż. Artur Wezgraj objął w roku 2002 stanowisko Kanclerza Politechniki Koszalińskiej, które pełni do chwili obecnej.

Instytut Elektroniki rozwijał się razem z uczelnią, która rozpoczęła starania o zmianę statusu z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę.

16 marca 1994 roku Senat WSInż. podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Elektroniki ? w miejsce dotychczasowych Zakładów: Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych, Miernictwa Elementów Elektronicznych oraz Inżynierii Komputerowej powstały Katedry: Elementów i Miernictwa Elektronicznego ? kierownik prof. W. Janke, Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych ? kierownik prof. A. Guziński, Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów ? kierownik prof. K. Wawryn oraz Inżynierii Komputerowej ? kierownik prof. H. Budzisz.

Pierwszym dyrektorem samodzielnego Instytutu Elektroniki został prof. dr hab. Andrzej Guziński, który na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia powołał dr inż. Stefana Bartkiewicza, a na stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki ? prof. nadzw. dr hab. inż. Henryka Budzisza.

Instytut zatrudniał 13 profesorów, 9 adiunktów, 18 asystentów. Powołano dwa kierunki kształcenia: Elektronikę i Telekomunikację oraz Automatykę i Robotykę. Na pierwszy rok studiów przyjęto 179 osób na kierunek EiT, oraz 30 na kierunek AiR.

Wydział Elektroniki powstał z przekształcenia Instytutu Elektroniki zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra z dnia 23 czerwca 1997 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Koszalińskiej. W tym też roku Wydział Elektroniki uruchomił studia podyplomowe w dyscy­plinie Informatyka. W ramach studiów podyplomowych prowadzone były studia podyplomowe ?Zastosowania informatyki?, przeznaczone dla absolwen­tów studiów wyższych dowolnych kierunków, oraz studia podyplomowe ?Informatyka dla nauczycieli?, przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów nauczycielskich.

W maju 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpienie z wnio­skiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

22 czerwca 1998 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Elektroniki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika. Do chwili obecnej Wydział Elektroniki i Informatyki nadał stopień naukowy doktora nauk technicznych dwunastu pracownikom a 14 praco­wnikom umożliwił otwarcie przewodów doktorskich. Wraz z uruchomieniem kierunku Informatyka powstało Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki. W roku 2000 powołano do życia Centralne Laboratorium Wydziału Elektroniki. W roku 2002 Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka.

Po śmierci Dziekana Wydziału prof. Andrzeja Guzińskiego w roku 2001 na stanowisko Dziekana wybrany został prof. Henryk Budzisz, który pełnił tę funkcję do września 2008 r. Od września 2008 na to stanowisko Dziekana wybrany został prof. Mirosław Maliński.

Obecnie w skład Wydziału Elektroniki i Informatyki wchodzi siedem katedr:

  • Katedra Inżynierii Komputerowej,      

  • Katedra Podstaw Elektroniki,

  • Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów,  

  • Katedra Systemów Elektronicznych,    

  • Katedra Telekomunikacji,     

  • Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania,    

  • Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji,

  • Katedra Pedagogiki.

Na wydziale zatrudnionych jest 15 profesorów (w tym 8 tytularnych), 23 adiunktów i 13 asystentów oraz 9 wykładowców. Aktualnie kształci się 1112 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 723 i na  niestacjonarnych 389. Jednocześnie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnych Wydział prowadzi kształcenie w ośrodku zamiejscowym w Chojnicach. Wydział ma uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich i inżynierskich na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. Organizacja studiów na Wydziale jest aktualnie zgodna z najbardziej nowoczesnymi tendencjami szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, a programy kształcenia są normowane według europejskiego standardu ECTS.

Do niedawna Wydział Elektroniki mieścił się przy ulicy Partyzantów, ale teraz zajmuje oddany do użytku z okazji 35?lecia Politechniki Koszalińskiej nowy budynek przy ulicy Śniadeckich 2. Uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby Uczelni, a w tym również Wydziału Elektroniki, odbyło się 13.06.2003 r. W uroczystości tej udział wzięli rektorzy uczelni technicznych.

W roku 2003 odbył się również XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, którego organizację powierzono Wydziałowi Elektroniki. W grudniu 2004 roku decyzją MENiS dokonana została zmiana nazwy na Wydział Elektroniki i Informatyki. Wiosną roku 2005 rozpoczęła się natomiast budowa zespołu laboratoriów Wydziału Elektroniki i Informatyki ze środków MEN oraz europejskich funduszy ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Budynek ten został oddany do użytku w grudniu 2006 r.

Wydział przeszedł pomyślnie kontrolę jakości kształcenia na kierunku informatyka w 2006 r. oraz elektronika i telekomunikacja w 2009 r. uzyskując dla obu kierunków oceny pozytywne.

W marcu 2009 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W kwietniu 2009 r. Senat Politechniki Koszalińskiej podjął uchwałę o utworzeniu Studiów Doktoranckich na Wydziale w dyscyplinach Elektronika i Informatyka.

W maju 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpienie z wnio­skiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika.