Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Pedagogika

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Informacje


Studia ( I stopnia )

   
CZAS TRWANIA STUDIÓW:

Licencjackie:
 • 6 semestrów ? tryb stacjonarny
 • 6 semestrów ? tryb niestacjonarny


KONCEPCJA KSZTAŁCENIA ?założenia:

 • Politechnika Koszalińska proponuje program kształcenia w oparciu o odpowiednie standardy nauczania na kierunku ?Pedagogika?,
 • Stworzenie absolwentom możliwości dostosowania się do rynku pracy,
 • Program nauczania umożliwia studentom zdobycie gruntownej wiedzy pedagogicznej i praktycznych umiejętności zawodowych,
 • Uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnych i klasycznych modeli wychowania pozwoli studentom na rozwój i wykorzystanie ich twórczego potencjału,
 • Umiejętność refleksyjnego wglądu do własnej roli zawodowej oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej,
 • Umiejętność gromadzenia, operacjonalizacji, funkcjonalizacji wiedzy i wykorzystywania doświadczenia oraz ustawicznego doskonalenia,
 • Ukończone studia I stopnia pozwalają uzyskać dyplom wyższych studiów zawodowych ( o określonej specjalności) i upoważniają do podjęcia studiów II stopnia, lub studiów podyplomowych.


STRUKTURA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Koncepcja kształcenia przygotowana dla kierunku PEDAGOGIKA zakłada kształcenie w czterech wzajemnie uzupełniających się obszarach:

 • Kształcenia ogólnego i podstawowego
 • Kształcenia kierunkowego
 • Przedmiotów do wyboru
 • Przedmiotów specjalizacyjnychMOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
absolwenci  studiów I stopnia mogą :

 • ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)
 • kontynuować naukę na studiach podyplomowych

Sylwetka absolwenta - Pedagogika


SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Trzyletnie studia I stopnia mają na celu przygotowanie absolwentów do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, a w szczególności przygotowanie do pełnienia różnych stanowisk i funkcji w placówkach oświatowo ? wychowawczych, instytucjach
i organizacjach wymagających organizowania kształcenia, doskonalenia, wychowania, opieki i resocjalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Studia mają być podstawą solidnego przygotowania teoretycznego z wyraźnym praktycznym ukierunkowaniem na konkretną specjalność pedagogiczną. Absolwent tego kierunku ma być, nie tylko specjalistą wąskiego odcinka pedagogicznej działalności, ale ma być przede wszystkim jednostką o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowaną do gromadzenia, operacjonalizacji, funkcjonalizacji wiedzy i wykorzystania doświadczenia oraz ustawicznego własnego doskonalenia. Przyjęty zestaw przedmiotów studiów oraz proponowane formy, metody i organizacja studiów dają gwarancję opanowania przez absolwentów ogólnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania jednostki w społeczeństwie oraz funkcjonowania grup społecznych i zespołów ludzkich. Uświadamiają własne osadzenie w kulturze europejskiej; kształtują umiejętność patrzenia na polską praktykę edukacyjną z perspektywy rozwiązań stosowanych w innych krajach; ułatwiają rozumienie związków myśli pedagogicznej z filozofią i religią oraz znajomość historycznych korzeni współczesnej wiedzy i praktyki edukacyjnej.
Absolwent studiów na kierunku ?Pedagogika? powinien dysponować rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym ogólnie na problematykę kształcenia i wychowania, jak również na konkretną specjalność pedagogiczną. Powinien posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności oraz powinien być nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Poprzez studia powinien także zdobyć podstawy rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego wglądu do własnej roli zawodowej oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje nadto podstawowe kwalifikacje zawodowe zorientowane na prezentowaną specjalność pedagogiczną.
Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów I stopnia będzie przygotowany do pracy na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w różnych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych, animacji kultury, pomocy społecznej, w szkołach i placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji, różnych pedagogicznych służbach społecznych, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości.
Tak ukształtowaną sylwetkę absolwenta winna przede wszystkim cechować wnikliwość poznawcza i badawcza dociekliwość, a także wysokie poczucie odpowiedzialności i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Cechować ją powinno również przeświadczenie, że obok przygotowania teoretycznego i zawodowego istotną wartością jest jego człowieczeństwo, które powinno przejawiać się w umiłowaniu człowieka, zainteresowaniu jego losem, życzliwości wobec ludzi oraz w trosce o warunki życiowe swych podopiecznych, w poczuciu żywej z nimi łączności i w trosce o każdą powierzoną osobę.
Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe absolwentów. Każdy absolwent będzie więc wyposażony zgodnie z własnym wyborem w szczegółowe kompetencje zawodowe w zakresie jednej ze specjalności.

Psychopedagogika
Absolwent uzyska kompetencje z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki oraz ich wzajemnych powiązań. Nauczy się wykorzystywać metody, techniki i narzędzia diagnozy, terapii oraz interwencji psychologicznej i pedagogicznej znajdujące zastosowanie w rodzinie, instytucjach szkolnych i wychowawczych. Pozna przyczyny i symptomy zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz ich psychospołeczne konsekwencje. Specjalność  ta przygotuje do udzielania pomocy i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży zarówno tej uznawanej za szczególnie uzdolnioną jak i dzieci przejawiających trudności szkolne oraz zagrożonej patologią życia rodzinnego. W efekcie absolwent uzyska odpowiednie przygotowanie do podjęcia pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalisty do spraw rodziny w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej, socjalnej, innych instytucjach w ramach szeroko rozumianego systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz usług związanych z zaspokajaniem potrzeb rodziny, doradcy
i konsultanta w poradniach rodzinnych i  specjalistycznych .
Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
Specjalność ta powstała z myślą o tych osobach, które interesują psychospołeczne mechanizmy powstawania dewiacji społecznych a także tych, które chcą poznać możliwości zapobiegania patologiom społecznym. W programie studiów znajdują się elementy prawa, kryminologii, poradnictwa, negocjacji i mediacji, psychologii sądowo-kryminalnej
i interwencji kryzysowej. W efekcie absolwent uzyska odpowiednie przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej: placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży (ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjna izba dziecka),  zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze zawodowego kuratora społecznego i sądowego).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Absolwent tej specjalności posiada dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczej, społecznej, specjalnej, resocjalizacyjnej. Potrafi zastosować wiedzę z zakresu dydaktyki i teorii wychowania, psychologii wychowawczej, społecznej
i klinicznej, socjologii wychowania i innych nauk społecznych. Poznaje podstawową wiedzę
z zakresu prawa, które pozwoli mu na prawidłową ocenę sytuacji prawnej wychowanka jak
i prowadzenie instytucji oświatowych, opiekuńczych lub wychowawczych. Jest przygotowany  do zakładania nowatorskich form opieki i wychowania dzieci i młodzieży ? dostosowanych do istniejących obecnie potrzeb społecznych. W efekcie absolwent uzyska odpowiednie przygotowanie do podjęcia pracy pedagoga szkolnego oraz opiekuna-wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, w internatach i bursach szkolnych, w pogotowiach opiekuńczych,  domach dziecka, wioskach dziecięcych SOS, ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej (typu: powiatowe centra pomocy rodzinie), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ogniskach wychowawczych oraz domach dziecka.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia prowadzone są w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej - pedagogika wczesnoszkolna i dodatkowej - pedagogika przedszkolna)
W toku kształcenia studenci zdobywają rozległą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i przyszłej pracy oraz do projektowania własnego rozwoju zawodowego. W ramach przedmiotów specjalnościowych poznają teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki zabawy; nabywają wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole podstawowej w zakresie metodyk szczegółowych, zdobywają umiejętności w zakresie diagnozowania kompetencji dzieci, wspierania ich rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz rozwijania twórczości z wykorzystaniem żywego słowa i technik teatralnych. W efekcie absolwent uzyska odpowiednie przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych oraz innych placówkach zajmujących się rozwojem i wychowaniem dziecka, w klasach 0-III ogólnodostępnej szkoły podstawowej.