Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Elektronika i Telekomunikacja Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie stacjonarne Informatyka - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Inormacje o Wydziale


Wydział Elektroniki i Informatyki działa w Uczelni jako samodzielna jednostka dydaktyczna i naukowa począwszy od roku akademickiego 1993/1994 (wcześniej w ramach Wydziału Mechanicznego, początkowo jako Zakład, później Instytut a następnie jako Wydział). Prowadzone są studia na następujących kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna. W dziale tym znajduje się opis poszczególnych kierunków i specjalności, są dostępne są również plany zajęć i dokumenty dotyczące praktyk, stypendiów oraz akademików.

 

Początki Wydziału Elektroniki i Informatyki sięgają końca lat osiemdzie­siątych XX wieku i były bardzo skromne. Na Wydziale Mechanicznym powstał w roku 1989 Zakład Elektroniki, z istniejącego wcześniej w latach 1978?1989 Zakładu Podstaw Informatyki, usytuowanego w strukturze Wydziału Budowni­ctwa, którego pracownikami byli dr inż. Krzysztof Wawryn, dr inż. Henryk Budzisz oraz dr inż. Elżbieta Filipow?Ciskowska. Nowo powstały Zakład Elektroniki kierowany przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Guzińskiego zatrudniał 5 osób: dr inż. Henryka Budzisza, dr inż. Krzysztofa Wawryna, dr inż. Elżbietę Filipow-Ciskowską, dr inż. Andrzeja Muszyńskiego oraz Renatę Grabowską. Wkrótce Zakład zaczął się rozwijać, a kolejnymi pracownikami zostali ? mgr inż. Artur Wezgraj oraz dr inż. Andrzej Serkiz i dr inż. Eugeniusz Polowy. Ten dziewięcioosobowy zespół stanowił zalążek przyszłego Instytutu Elektroniki, a następnie Wydziału Elektroniki.

18 stycznia 1991 roku, zarządzeniem rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej ? prof. dr hab. inż. Zdzisława Piątka, w miejsce dotychczasowego Zakładu Elektroniki powołany został, w ramach Wydziału Mechanicznego, Instytut Elektroniki.

Funkcję dyrektora Instytutu rektor powierzył prof. dr hab. inż. Andrzejowi Guzińskiemu, a funkcję zastępcy dyrektora do spraw dydakty­cznych dr inż. A. Muszyńskiemu (do 30.04.1992 r. oraz prof. nadzw. dr hab. inż. K. Wawrynowi od 1.05.1992 r.). Dwa lata później, uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej z dnia 15 września 1993 roku, Instytut Elektroniki został wyłączony z Wydziału Mechanicznego i przekształcony w samodzielną jednostkę na prawach wydziału. W tej samej uchwale Senat WSInż. zobowiązał dyrektora Instytutu Elektroniki do podjęcia starań mających na celu wystąpienie z wnioskiem o utworzenie Wydziału Elektroniki.

Rozwojowi Instytutu Elektroniki towarzyszyły też sukcesy jego praco­wników. Prof. dr hab. inż. K. Wawryn objął w 1993 roku stanowisko prorektora ds. nauki i pełnił te obowiązki do 1999 roku. W 1999 roku prof. Krzysztof Wawryn wybrany został na stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej, które piastował do końca sierpnia 2005 roku. Prof. Michał Białko został w 1998 r. członkiem rzeczywistym PAN, w 1995 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa politechniki w Tuluzie, a w 2008 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Dr inż. Artur Wezgraj objął w roku 2002 stanowisko Kanclerza Politechniki Koszalińskiej, które pełni do chwili obecnej.

Instytut Elektroniki rozwijał się razem z uczelnią, która rozpoczęła starania o zmianę statusu z Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę.

16 marca 1994 roku Senat WSInż. podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Elektroniki ? w miejsce dotychczasowych Zakładów: Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych, Miernictwa Elementów Elektronicznych oraz Inżynierii Komputerowej powstały Katedry: Elementów i Miernictwa Elektronicznego ? kierownik prof. W. Janke, Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych ? kierownik prof. A. Guziński, Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów ? kierownik prof. K. Wawryn oraz Inżynierii Komputerowej ? kierownik prof. H. Budzisz.

Pierwszym dyrektorem samodzielnego Instytutu Elektroniki został prof. dr hab. Andrzej Guziński, który na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia powołał dr inż. Stefana Bartkiewicza, a na stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki ? prof. nadzw. dr hab. inż. Henryka Budzisza.

Instytut zatrudniał 13 profesorów, 9 adiunktów, 18 asystentów. Powołano dwa kierunki kształcenia: Elektronikę i Telekomunikację oraz Automatykę i Robotykę. Na pierwszy rok studiów przyjęto 179 osób na kierunek EiT, oraz 30 na kierunek AiR.

Wydział Elektroniki powstał z przekształcenia Instytutu Elektroniki zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra z dnia 23 czerwca 1997 roku, w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Koszalińskiej. W tym też roku Wydział Elektroniki uruchomił studia podyplomowe w dyscy­plinie Informatyka. W ramach studiów podyplomowych prowadzone były studia podyplomowe ?Zastosowania informatyki?, przeznaczone dla absolwen­tów studiów wyższych dowolnych kierunków, oraz studia podyplomowe ?Informatyka dla nauczycieli?, przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów nauczycielskich.

W maju 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpienie z wnio­skiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

22 czerwca 1998 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Elektroniki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika. Do chwili obecnej Wydział Elektroniki i Informatyki nadał stopień naukowy doktora nauk technicznych dwunastu pracownikom a 14 praco­wnikom umożliwił otwarcie przewodów doktorskich. Wraz z uruchomieniem kierunku Informatyka powstało Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki. W roku 2000 powołano do życia Centralne Laboratorium Wydziału Elektroniki. W roku 2002 Wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka.

Po śmierci Dziekana Wydziału prof. Andrzeja Guzińskiego w roku 2001 na stanowisko Dziekana wybrany został prof. Henryk Budzisz, który pełnił tę funkcję do września 2008 r. Od września 2008 na to stanowisko Dziekana wybrany został prof. Mirosław Maliński.

Obecnie w skład Wydziału Elektroniki i Informatyki wchodzi siedem katedr:

  • Katedra Inżynierii Komputerowej,      

  • Katedra Podstaw Elektroniki,

  • Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów,  

  • Katedra Systemów Elektronicznych,    

  • Katedra Telekomunikacji,     

  • Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania,    

  • Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji,

  • Katedra Pedagogiki.

Na wydziale zatrudnionych jest 15 profesorów (w tym 8 tytularnych), 23 adiunktów i 13 asystentów oraz 9 wykładowców. Aktualnie kształci się 1112 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 723 i na  niestacjonarnych 389. Jednocześnie wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnych Wydział prowadzi kształcenie w ośrodku zamiejscowym w Chojnicach. Wydział ma uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich i inżynierskich na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. Organizacja studiów na Wydziale jest aktualnie zgodna z najbardziej nowoczesnymi tendencjami szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, a programy kształcenia są normowane według europejskiego standardu ECTS.

Do niedawna Wydział Elektroniki mieścił się przy ulicy Partyzantów, ale teraz zajmuje oddany do użytku z okazji 35?lecia Politechniki Koszalińskiej nowy budynek przy ulicy Śniadeckich 2. Uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby Uczelni, a w tym również Wydziału Elektroniki, odbyło się 13.06.2003 r. W uroczystości tej udział wzięli rektorzy uczelni technicznych.

W roku 2003 odbył się również XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, którego organizację powierzono Wydziałowi Elektroniki. W grudniu 2004 roku decyzją MENiS dokonana została zmiana nazwy na Wydział Elektroniki i Informatyki. Wiosną roku 2005 rozpoczęła się natomiast budowa zespołu laboratoriów Wydziału Elektroniki i Informatyki ze środków MEN oraz europejskich funduszy ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Budynek ten został oddany do użytku w grudniu 2006 r.

Wydział przeszedł pomyślnie kontrolę jakości kształcenia na kierunku informatyka w 2006 r. oraz elektronika i telekomunikacja w 2009 r. uzyskując dla obu kierunków oceny pozytywne.

W marcu 2009 r. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W kwietniu 2009 r. Senat Politechniki Koszalińskiej podjął uchwałę o utworzeniu Studiów Doktoranckich na Wydziale w dyscyplinach Elektronika i Informatyka.

W maju 2009 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpienie z wnio­skiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika.


Informacje kontaktowe


Informacje kontaktowe

1. Wydział Elektroniki i Informatyki

Koszalin 75-453
Śniadeckich 2
tel. (94) 343 34 85, tel. (94) 3478-706, fax (94) 343 34 79

2. Sekretariat

Koszalin 75-453
Śniadeckich 2, pok. 10A
tel. (94) 3478-706

3. Studia stacjonarne

Koszalin 75-453
Śniadeckich 2, pok. 6A
tel. (94) 3478-714, 700

4. Studia niestacjonarne

Koszalin 75-453
Śniadeckich 2, pok. 6A
tel. (94) 3478-704, 700

5.Studia podyplomowe

Koszalin 75-453
Śniadeckich 2, pok. 2A
tel. (94) 3478-742


Pracownicy


Stopień naukowy

Imię i Nazwisko

Pokój

Telefon

Katedra Inżynierii Komputerowej


dr hab. inż. profesor PK

Henryk Budzisz

206A

3478703

prof. dr hab. inż.

Michał Białko

209A

3478746

prof. dr hab. inż.

Włodzimierz Khadzhynov

221A

3478715

dr inż.

Robert Arsoba

228A

3478697

dr inż.

Walery Susłow

220A

3478694

dr inż.

Natalia Maslennikowa

222A

3478731

dr

Andrzej Glaner

227A

3478733

dr inż.

Radosław Łuczak

225A

3478732

dr inż.

Adam Słowik

227A

3478733

dr inż.

Robert Berezowski

223A

3478740

mgr inż.

Dariusz Bernatowicz

225A

3478732

mgr inż.

Piotr Ratuszniak

226A

3478696

mgr inż.

Magdalena Rajewska

223A

3478740

mgr inż.

Marek Popławski

223A

3478740

inż.

Lidia Dmytrzak

208A

3478735

Katedra Systemów Elektronicznych


prof. dr hab. inż.

Włodzimierz Janke

201A

3478745

dr inż.

Andrzej Mazurek

217A

3478737

dr inż.

Jerzy Maceluch

217A

3478737

dr inż.

Piotr Pawłowski

216A

3478698

dr inż.

Andrzej Kiełbasiński

216A

3478698

mgr inż.

Jarosław Kraśniewski

204A

3478699

mgr inż.

Jacek Kaczmarek

204A

3478699

mgr inż.

Maciej Oleksy

204A

3478699

mgr inż.

Aneta Hapka

204A

3478709

mgr inż.

Stefan Łuczak

203A

3478708

mgr inż.

Maciej Janik

203A

3679583

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Wawryn

308A

3478741

dr inż.

Wiesław Madej

325A

3478701

dr inż.

Robert Suszyński

324A

3478718

dr inż.

Józef Drabarek

323A

3478739

dr inż.

Dariusz Gretkowski

321A

3478727

dr inż.

Bogdan Strzeszewski

324A

3478718

dr inż.

Robert Wirski

323A

3478739

mgr inż.

Marta Przyjemska-Werner

322A

3478727

mgr

Józef Jasiulewicz

311A

3478707

mgr inż.

Marek Rubanowicz

325A

3478701

Katedra Podstaw Elektroniki

prof. dr hab.

Aleksy Patryn

301A

3478725

dr hab. profesor PK

Bohdan Andrzejewski

303A

3478690

dr hab. profesor PK

Mirosław Maliński

305A

3478724

dr inż.

Mirosław Ślosarski

Chojnice

(052)3951119

dr inż.

Leszek Bychto

305A

3478724

mgr

Izabela Ciepluch-Trojanek

Chojnice

(052)3951119

mgr inż.

Stanisław Brejna

306A

3478724

Katedra Telekomunikacji

dr hab. inż. profesor PK

Maciej Walkowiak

107A

3478738

prof. dr hab. inż.

Janusz Konopka

117A

3478693

dr inż.

Stanisław Dziura

104A

3478717

dr inż.

Andrzej Biedrycki

104A

3478717

dr inż.

Stefan Boroń

124A

3478749

mgr inż.

Katarzyna Jagodzińska

105A

3478705

mgr inż.

Zbigniew Janocha

122A

3478734

Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania

prof. dr hab. inż.

Zbigniew Banaszak

101A

3478738

dr hab. profesor PK

Krzysztof Szkatuła

103A

3478 710

dr inż.

Krzysztof Bzdyra

107A

3478711

dr inż.

Grzegorz Bocewicz

104A

3478717

dr inż.

Dariusz Jakóbczak

105A

3478705

dr inż.

Irena Bach

104A

3478717

mgr

Grażyna Moroń-Białko

105A

3478705

mgr inż.

Eryk Szwarc

106A

3478743

Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji

dr hab. inż. profesor PK

Zbigniew Suszyński

229A

3478730

prof. dr hab.

Zygmunt Vetulani

222A

3478219

mgr inż.

Piotr Majchrzak

228A

3478697

mgr inż.

Tomasz Juszkiewicz

226A

3478696

mgr inż.

Mateusz Kosikowski

226A

3478696

Dziekanat

mgr inż.

Ryszard Gałązka

1A

3478702

inż.

Barbara Dowgielewicz

2A

3478742

mgr

Małgorzata Budniak

6A

3478719

Małgorzata Siemieniuk

6A

3478714

Barbara Ziółkowska

6A

3478700

Lucyna Pieróg

6A

3478704

Jan Morgaś

21A

3478747

Biuro dziekana

Renata Suszyńska

10A

3478706

mgr

Margita Kucharska

22A

3478726

Centrum Informatyczne WEiI


mgr inż.

Wojciech Sokołowski

2-5D

3679581

mgr inż.

Piotr Rogoża

2-5D

3679580

mgr inż.

Grzegorz Dowgielewicz

2-5D

3679582

mgr inż.

Łukasz Buryło

2-5D

3679562

Centralne Laboratorium WEiI

mgr inż.

Maciej Bączek

CL WEiI

3679584