Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Mechaniczny
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Mechaniczny

75-620 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Racławicka 15-17, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-84-38
Fax:  
WWW: http://wm.politechnika.koszalin.pl
Email: alina.szewczyk@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technika Rolnicza i Leśna Technika Rolnicza i Leśna - Inżynierskie stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne Transport - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Transport - Magisterskie stacjonarne Transport - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Transport - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Transport - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Inżynierskie stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Politechnika Koszalińska, stanowiąc część systemu nauki polskiej i edukacji narodowej, działa na zasadzie wolności badań naukowych i nauczania. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz stwarzanie warunków dla rozwoju nauki i kultury, a także współdziałanie z innymi uczelniami w tworzeniu europejskiej i światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej.
Misją Wydziału Mechanicznego jest przewodzenie w rozwoju techniki, w zakresie inżynierii mechanicznej, automatyki, robotyki, mechatroniki i cybernetyki, inżynierii materiałowej oraz techniki rolniczej i inżynierii żywności przez badania naukowe, kształcenie akademickie, upowszechnianie wiedzy, transfer technologii, a także współpracę międzynarodową , krajową i regionalną w zgodności z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współczesnej cywilizacji.
Obecnie Wydział Mechaniczny, poprzez wykształcone szkoły naukowe, efekty badań i zakres edukacji, odgrywa już znaczącą rolę w systemie polskiej nauki i edukacji, a zarazem pozytywnie przyczynia się dla rozwoju regionów pomorskich, społeczeństwa miasta Koszalina i regionu Środkowopomorskiego. Szczególną uwagę w programach działania przykłada się do zagwarantowania wysokiego poziomu kształcenia akademickiego i badań naukowych, jak również wychowania nowych pokoleń inżynierów i dalszego doskonalenia wiedzy absolwentów Wydziału.

Misja Wydziału Mechanicznego


Zadania w wypełnianiu misji Wydziału Mechanicznego określamy następująco:
 • Kształcenie studentów na wysokim poziomie. Wysoka jakość kształcenia jest budowana przez przemyślaną politykę kadrową. Celem władz dziekańskich w kolejnych kadencjach jest uczynienie Wydziału Mechanicznego silnym krajowym ośrodkiem akademickim. Sprzyja temu dobre położenie w pobliżu ośrodków naukowych w Niemczech i Skandynawii, duża liczba znanych szkół naukowych i coraz szerzej rozwijana współpraca zagraniczna.
 • Kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich. Środowisko akademickie złożone ze studentów i nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników dba o dobre imię Uczelni i Wydziału oraz zachowuje ich tradycje. Na Wydziale Mechanicznym wytworzono atmosferę zgodnej współpracy wielu dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia, co czyni środowisko bogatszym o różnorodność doświadczeń i umiejętności. Dzięki temu Wydział przyciąga do współdziałania również zespoły z innych uczelni krajowych i zagranicznych, co owocuje wspólną realizacją projektów badawczych i edukacyjnych.
 • Integrowanie społeczności akademickiej. Integracja pracowników i partnerskie postawy wobec studentów są cechą wyróżniającą Wydział Mechaniczny nie tylko w skali Uczelni, ale również w porównaniu z innymi ośrodkami krajowymi. Wspólnota celów jest podstawą podtrzymywania i dbałości o akademicką misję integracyjną. Jest to również niezwykle ważne dla młodzieży, która podczas studiów kształtuje swoje postawy życiowe.
 • Wrażliwość na to wszystko, co związane jest z Regionem. Rozwój regionów pomorskich jest ważny dla przyszłości Uczelni i jej absolwentów. Prace dyplomowe i koła naukowe oraz zespoły badawcze podejmują najważniejsze problemy rozwoju gospodarczego i społecznego. Wiele inicjatyw przyjmuje ponadto różnorodne formy uczestnictwa w działalności artystycznej i sportowej oraz w innych przejawach aktywności.
 • Rozwijanie współpracy i partnerstwo z uczelniami akademickimi w regionie, kraju i świecie. Współpraca ta rozwija się od wielu lat. Wydział i jego kadra są już dobrze znani i doceniani w różnych dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Dowodem są doktoraty honoris causa dla wybitnych profesorów z kraju i zagranicy.

Podstawowe Informacje o Wydziale


Podstawowe informacje o Wydziale
Wydział Mechaniczny został utworzony w 1968 roku, jako jedna z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych powstałej wówczas Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. W tych ramach funkcjonował do 1996 roku, w którym wszedł w strukturę Politechniki Koszalińskiej, obecnie jako jeden z czterech wydziałów Uczelni.
Cechą charakterystyczną Wydziału Mechanicznego jest to, że dzięki wytworzonej atmosferze zgodnej współpracy wielu kierunków i specjalności oraz związanych z nimi pracowników uzyskano otwartość na tworzenie nowych metod prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów. W dotychczasowej historii Wydział Mechaniczny wypromował około 5000 absolwentów, a w tym:
 • 1800 inżynierów,
 • 2800 magistrów inżynierów i magistrów,
 • 24 doktorów nauk technicznych,
 • 4 doktorów habilitowanych nauk technicznych.
Wydział posiada prawa akademickie do nadawania stopni naukowych doktora (od 1987 roku) i doktora habilitowanego (od 2000 roku) w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Życiem społeczności akademickiej na Wydziale (które tworzą studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy nie będący nauczycielami) kieruje Dziekan wraz z Radą Wydziału.
Według stanu na 1.10.2006 roku na Wydziale Mechanicznym studiuje 3269 studentów, w tym:
 • Na studiach stacjonarnych (dziennych) – 1915 studentów,
 • Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – 1238 studentów,
 • Na studiach doktoranckich stacjonarnych – 116 słuchaczy.
Oprócz tego, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, prowadzone są cykliczne studia podyplomowe.Wydział Mechaniczny kształci na 2 kierunkach studiów:
 • Mechanika i Budowa Maszyn z 19 specjalnościami,
 • Technika Rolna i Leśna z 5 specjalnościami.
W każdej specjalności proponuje się studentom do wyboru określony kierunek dyplomowania.
Wydział prowadzi systemem stacjonarnym (dziennym):
 • 4-letnie studia doktoranckie,
 • Jednolite magisterskie (11-semestralne, z możliwością ukończenia 10 semestrów z tytułem inżyniera), kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 • Studia I stopnia (8 semestrów), kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera,
 • Studia II stopnia (3 semestry) na kierunkach Technika Rolna i Leśna oraz Mechanika i Budowa Maszyn, kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera.
Wydział prowadzi systemem niestacjonarnym (zaocznym):
 • Jednolite magisterskie (11-semestralne, z możliwością ukończenia 10 semestrów z tytułem inżyniera), kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 • Studia I stopnia (8 semestrów), kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera,
 • Studia II stopnia (3 semestry) na kierunkach Technika Rolna i Leśna oraz Mechanika i Budowa Maszyn, kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera.
Studia doktoranckie prowadzone są w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Specjalności na studiach stacjonarnych (dziennych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: Eksploatacja i Marketing pojazdów samochodowych, Edukacja i Kreatywność Techniczno – Informatyczna, Energetyka Cieplna i Chłodnictwo, Inżynieria i Zarządzanie, Inżynierskie Zastosowania Komputerów, Komputerowo Zintegrowane Projektowanie i Wytwarzanie, Logistyka Przemysłowa, Maszyny Robocze.
Uruchomiony w 1995 roku kierunek studiów Technika Rolna i Leśna umożliwia uzyskanie na studiach jednolitych stacjonarnych dyplomu magistra inżyniera, na studiach I stopnia – dyplomu inżyniera oraz na studiach II stopnia dyplomu magistra techniki rolnej i leśnej w specjalnościach: Inżynieria Rolnictwa Ekologicznego, Maszyny i Urządzenia Rolnicze, Technika Przetwórstwa Spożywczego.
Na studiach niestacjonarnych na kierunku TRiL prowadzone są te same specjalności, jak na studiach stacjonarnych.
Według stanu na 3 stycznia 2007 roku Wydział zatrudnia 128 nauczycieli akademickich, w tym 8 profesorów tytularnych, 34 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 40 adiunktów oraz 46 na stanowiskach wykładowcy, asystenta i instruktora. W strukturze organizacyjne Wydziału Mechanicznego występuje aktualnie 15 katedr, 3 zakłady i 2 zespoły laboratoriów.

Dziekani


Kierownictwo Wydziału Mechanicznego
(od 2008 roku)

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. zw. dr hab. inż. Leon KUKIEŁKA
tel. (094) 3478-438, (094) 3478-234

Prodziekan Wydziału Mechanicznego

ds. Nauki

prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław ŁUKIANOWICZ
tel. (094) 3478-437, (094) 3478-362

Prodziekan Wydziału Mechanicznego

ds. Kształcenia

dr inż. Dariusz LIPIŃSKI
tel. (094) 3478-332, (094) 3478-285

Prodziekan Wydziału Mechanicznego

ds. Studiów Niestacjonarnych

dr inż. Sławomir NAGNAJEWICZ
tel. (094) 3478-317, (094) 3478-366

Rekrutacja na Wydziale Mechanicznym


Rekrutację przeprowadzają i podejmują decyzje o przyjęciu kandydata, powołane przez Dziekana, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydatów w ramach limitów dla poszczególnych kierunków zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego na zasadach:
 • z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
  • na podstawie Uchwały Senatu z dnia 19 listopada 1997 roku w odniesieniu do laureatów „Konkursu dla przyszłych studentów Politechniki Koszalińskiej”,
  • w ramach 30% limitu miejsc na podstawie Uchwały Senatu z dnia 20 kwietnia 2005 r. laureatów i finalistów niektórych olimpiad.
 • w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Rozpatruje ona również indywidualne odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.